Catchplus > over catchplus

Cultureel erfgoed is overal om ons heen. Het vormt ons collectieve geheugen.
Het is van belang dat ons erfgoed toegankelijk is en blijft. Daarom is het noodzakelijk om collecties door middel van digitalisatie te ontsluiten voor toekomstige gebruikers.

Het belangrijkste doel van CATCHPlus vormde het verzilveren van onderzoeksresultaten tot bruikbare tools en diensten voor de hele Nederlandse erfgoedsector. Deze software leidt tot betere ontsluiting en grotere toegankelijkheid van collecties van erfgoedinstellingen. Door de unieke samenwerking tussen grote erfgoedinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven die in CATCHPlus plaatsvond, is een nieuw knooppunt ontstaan tussen ICT en erfgoed.
De producten uit CATCHPlus bevorderen de samenwerking en samenhang in de informatie-infrastructuur van de erfgoedsector.

Van wetenschap naar toepassing
CATCHPlus bouwde van 2009 tot en met 2012 voort op het lopende NWO-onderzoeksprogramma ‘Continuous Access To Cultural Heritage’ (CATCH).  In CATCHPlus werden de prototypes en demo’s uit acht van de afgeronde deelprojecten van CATCH omgezet in bruikbare tools. Software die in meerdere instellingen benut kan worden en die solide is.

Toegankelijkheid en interoperabiliteit
De in CATCHPlus ontwikkelde software optimaliseert het zoeken en navigeren in cultureel erfgoeddata. De CATCHPlus eindproducten worden zowel ingezet binnen de erfgoedinstellingen zelf, als in de interactie met het publiek. Ze zijn bruikbaar voor de betrokken instellingen én andere collectiebeheerders.
Deze ontwikkeling is een belangrijke stap op weg naar één Digitale Collectie Nederland en bevordert de samenwerking en samenhang in de erfgoedsector.

Deelprojecten en gemeenschappelijke structuur
In deelprojecten is gewerkt aan software, die geënt is op de praktijksituatie van de deelnemende erfgoedinstellingen. De tools zijn bij minimaal één collectie van een andere instelling succesvol getest.
De bruikbaarheid van de producten uit CATCHPlus is getest door een onafhankelijke begeleidingscommissie. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van uiteenlopende erfgoedinstellingen die niet verder betrokken waren bij CATCH of CATCHPlus.
Daarnaast heeft CATCHPlus bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal gemeenschappelijke diensten.

Organisatie
CATCHPlus had een looptijd van drieënhalf jaar (2009-2012). Het project is uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van negen erfgoedinstellingen en twee kennisinstellingen. CATCHPlus ontving subsidie van het interdepartementale Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).